Algemene voorwaarden VisualVibe
met vestiging te 3740 Munsterbilzen, Chrysantenlaan 2 en KBO nr. BE0719980718
Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en
diensten van welke aard ook tussen Jens Hardy en de Opdrachtgever, en dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden
van de Opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk
zijn overeengekomen.
Artikel 2: Bevestiging van de opdracht
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd via email en of bericht en of het ondertekenen
van de opdracht.
Indien de Opdrachtgever de opdracht niet schriftelijk bevestigt en Jens Hardy, met instemming van de Opdrachtgever,
begonnen is met de uitvoering van de opdracht, wordt de opdracht geacht te zijn verstrekt conform de offerte.
In geval van annulering van de opdracht door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft
Jens Hardy recht op 50 % van de overeengekomen offerteprijs, onverminderd het recht van Jens Hardy om desgevallend een
hogere schadevergoeding te vorderen.
Artikel 3: Exoneratiebeding
Jens Hardy kan slechts aansprakelijk gesteld worden door de Opdrachtgever voor zover een zware fout of opzet in zijnen
hoofde wordt bewezen en – in geval er meerdere betrokkenen zijn – slechts in die mate dat zijn aandeel in de
aansprakelijkheid vaststaat.
Indien de aansprakelijkheid van Jens Hardy bewezen zou zijn, wordt diens aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade,
met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, de gevolgschade, omzetderving, bedrijfsschade, de
financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde
administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan
cliënteel. Hoe dan ook is de aansprakelijkheid van Jens Hardy beperkt tot het bedrag dat hij aan de Opdrachtgever in rekening
heeft gebracht voor de desbetreffende opdracht.
Jens Hardy is verder onder geen beding aansprakelijk voor ongevallen en schade aan derden, daarin begrepen doch zonder
daartoe beperkt te zijn: de aangestelden, klanten, leveranciers en/of genodigden van de Opdrachtgever.
Artikel 4: Middelenverbintenis
Jens Hardy is met betrekking tot de uitvoering van de opdracht alleen gehouden tot een middelenverbintenis, met
uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverbintenis. Elke klacht betreffende het product en/of de dienstprestaties moeten
schriftelijk, per aangetekende zending, worden toegezonden aan Jens Hardy binnen de vijf (5) werkdagen na de datum van
de dienstprestatie en/of de levering van het product. Na deze termijn zal de prestatie en/of het aangeleverde product worden
beschouwd als definitief aanvaard door de Opdrachtgever en zal geen enkele klacht nog in aanmerking worden genomen.
Artikel 5: Prijs
De prijs is deze zoals op de offerte vermeld is en 1 maand geldig blijft.
De prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW.
Op de prijs dient een voorschot van 50 % te worden betaald. Een bewijs van deze betaling dient voorgelegd of overgemaakt
uiterlijk op de voorziene dag van levering. Zonder betalingsbewijs wordt niet tot levering van de dienst en/of het product,
dat voorwerp van de opdracht uitmaakt, overgegaan.
De prijzen kunnen elk moment worden aangepast in functie van de opdracht. De prijs die de Opdrachtgever krijgt op het
moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
Artikel 6: Betalingsverplichting
De facturen van Jens Hardy zijn, met inachtneming van het voorschot, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na verzending.
In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10
% evenals een schadebeding van 10 % van het totale factuurbedrag met een minimum van 40,00 EUR.
Artikel 7: Geschillenbeslechting
Alle geschillen en betwistingen betreffende de interpretatie en/of uitvoering van de opdracht vallen onder de exclusieve
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, behorende tot het gerechtelijke arrondissement Limburg. Daarbij wordt
(uitsluitend) toepassing gemaakt van het Belgische recht.
Artikel 8: Schadevergoeding:
Wanneer Jens Hardy ten gevolge van overmacht, stacking, lock-out, lock-down, ongevalsrisico en dergelijke niet in de
mogelijkheid verkeert om de opdracht (desgevallend volgens de overeengekomen voorwaarden) uit te voeren, behoudt Jens
Hardy zich het recht voor om de opdracht en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten (of andere verbintenissen)
eenzijdig te beëindigen per aangetekend schrijven en dit zonder dat enige schadevergoeding uit zijnen hoofde kan worden
geëist.